Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok firmy ASP Group s.r.o.

I. Úvodné ustanovenie

Reklamačný poriadok spoločnosti ASP Group s.r.o., IČO: 26320509, so sídlom Letkov, Staroplzenecka 290, ZIP 326 00, Česká republika, zapísanej na Krajskom súde v Plzni, spisová značka C 13271, prevádzkujúcej internetový portál www.asphop.sk (ďalej len "predávajúci"), upravuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho o dodanie tovaru najvyššej možnej kvality vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práva za vady predávaného tovaru.

Reklamačný poriadok spoločnosti ASP Group s.r.o. sa riadi:
"Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania  uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná."
a
Občianskym zákonníkom 89/2012 Sb., ak je kupujícim podnikateľ vymedzený § 420 NOZ
"Kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne s cielom dosiahnutia zisku, je považovaný so zreteľom na túto činnosť za podnikateľa.
 
S cieľom ochrany spotrebiteľa a pre účely § 1963 NOZ sa za podnikateľa považuje napr. osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnostou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa."

Pre vyvrátenie pochybností a predídenie možných rozporov sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie podnikateľom každý, kto sa voči predávajúcemu identifikuje pod IČO a pod týmto IČO koná právne úkony.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a jeho postupom. Kupující, či spotrebiteľ, alebo podnikateľ, je povinný sa s reklamačným poriadkom oboznámiť ešte pred uskutočnením objednávky.


II. Prevencia poškodenia

Pred prvým použitím veci dôrazne odporúčame preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a montáž, a v nich uvedenými informáciami sa dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že nesprávnym užívaním alebo montážou vec poškodí, a takto vzniknutú vadu nebude môcť v rámci práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu uplatniť.

Počas celej doby užívania zakúpenej veci je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania veci, ako napr. jej používania na účel, na aký je určená apod. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu veci a jej funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba môže podstatne skrátiť dobu funkčnosti a životnosti výrobku.
 

III. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec nemá pri prevzatí vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci vec prevzal:
 
a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,
b) sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
c) vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci, v záručnom liste, na predajnom doklade – faktúre alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť (záručná lehota), zodpovedá predávajúci za to, že vec bude mať po túto dobu vlastnosti stanovené bodmi III. a) – e).
 
Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Ak vec nemá vyššie stanovené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokal to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 
Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúcí má právo na primeranú zľavu aj v případe, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo veľké problémy.
 
Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstranit bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita veci. 
 
Zodpovednosť za akosť pri prevzatí sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 • vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania veci
 • vady vzniknuté v dôsledku nedostatečnej alebo nevhodnej údržby
 • vady vzniknuté v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • vady vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, neautorizovanou úpravou veci alebo iným nesprávnym zásahom
 • vady vzniknuté nevhodnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou,
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, nárazom apod.
 • vec bola používaná na iný než výrobcom stanovený účel
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú zamýšľanému účelu použitia
 • vady vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou
Dvojročná lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia beží od prevzatia veci pri prvej kúpe a výmena veci za novú nemá na jej beh vplyv.
To platí aj pri oprave niektorého dielu výmenouu.
 

IV. Zodpovednosť za vady, ktoré sú podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí, sa posudzuje podľa toho, či ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa podstatným porušením zmluvy v súlade s § 2002 odst. 1, občiansky zákonník rozumie:
„Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, kedy by kupujúci zmluvu neuzatvoril v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch ide o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.“

V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na:

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
 • odstránenie vady opravou veci
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie tu)

V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na:

 • odstránenievady
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 
Primeranou zľavou z kúpnej ceny sa pre tento Reklamačný poriadok rozumie zľava, ktorá percentuálne zodpovedá zníženiu úžitkovej hodnoty výrobku v dôsledku vady s prihliadnutím k charakteru a druhu tovaru, dobe používania a opotrebenia reklamovaného tovaru.
 

V. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) písomne alebo osobne na adrese: ASP Group s.r.o., reklamačné oddelenie, Letkov, Staroplzenecka 290, ZIP 326 00
b) elektronicky na  adrese: matej@aspgroup.cz

2. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: ASP Group s.r.o., reklamačné oddelenie, Letkov, Staroplzenecka 290, ZIP 326 00

3. Ak uplatní kupujúci riadnym spôsobom právo za vady predaného tovaru, rozhodne predávajúci o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.

4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je, okrem iného, dodaný reklamovaný tovar kompletný, teda napr. vrátane kompletného príslušenstva. Pri nedodaní príslušenstva na základe tejto požiadavky môže byť reklamácia zamietnutá. Na reklamačné konanie môže byť ďalej prijatá len taká vec, ktorá bude čistá, zbavená nečistôt a hygienicky nezávadná, aby posudzovanu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.

5. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú na lehote dlhšej. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú..
 
6. Nákup tovaru, ktorý je reklamovaný, preukazuje kupujúci nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie, len ak kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v internetovom obchode www.aspshop.sk.
 
7. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, ako aj uskutočnenie opravy a lehotu  jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8. V prípade oprávnených reklamácií bude predávajúci postupovať prednostne týmto spôsobom:
 • v prípade odstrániteľných vád odstráni predávajúci závadu prednostne opravou reklamovanej veci, prípadne jej súčasti.
 • v prípade opakovaného výskytu vád alebo väčšieho množstva vád, ktoré bránia v riadnom užívaní veci, pristúpi predávajúci prednostne k výmene za novú vec (resp. jej súčasť) toho istého typu. Ak kupujúci nesúhlasí s týmto postupom, môže žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
9.  Kupujúci sa môže informovať o stave reklamácie        
 • telefonicky na čísle uvedenom v bode IX. tohto reklamačného poriadku
 • e-mailom na e-mailovej adrese: matej@aspgroup.cz 
 

VI. Lehoty

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prvého prevzatia veci kupujúcim. Táto lehota začína bežať dňom prevzatia veci kupujúcim.
Právo z vadného plnenia musí byť uplatnené v tejto lehote.
 
Odporúčame uplatniť právo z vadného plnenia bez zbytočného odkladu, ihneď po výskyte vady, pretože prípadné zdržanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru, a mohlo by byť dôvodom na zamietnutie reklamácie. Ak k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru a je na ňom uvedená záručná lehota. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad – faktúra.
Lehota od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do termínu, kedy bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do dĺžky záručnej lehoty nezapočítava.
 

 VII. Výpredaj, zľavy, akčné ceny

Veci, ktoré majú vady (vadné nové veci alebo veci použité), ktoré nebránia tomu, aby mohla byť vec používaná na určený účel, môžu byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá, zodpovedá však za prípadné ďalšie vady. Ak sa vyskytne u veci predávanej za nižšiu cenu vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu na daný účel, môže kupujúci uplatniť nároky z práva za vady v súlade s kapitolou III. Akosť pri prevzatí.

U vecí použitých je možné uplatniť práva z vady do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim, predávajúci môže skrátiť tuto lehotu na 12 mesiacov, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim takto dohodne. Predávajúci je potom povinný túto lehotu uviesť v doklade o kúpe veci.
 
Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredeja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.
 

VIII. Náhrada nákladov

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou (napríklad dopravné, balné, poštovné apod.).
 

IX. Kontakt na riešenie reklamácií

Matěj Pužman
Tel.: +420 378 21 21 21
Mobil: +420 734 20 06 66 
E-mail: matej@aspgroup.cz 
 
Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2014.
 
ASP Group s.r.o. 

+420 378 21 21 21